مربیان ما

مربیان ما

میثم عبدالهی

سیفو

مربی ارشد - مدیریت مجموعه


رشته های ورزشی مجموعه

وینگ چون کونگ فو

زیر نظر سیفو میثم عبدالهی

ساندا - MMA

جیت کاندو

تکواندو

موی تای

تای چی

بوکس

کیک بوکس

کیک جیتسو

کودو دای دوجوکو