وینگ چون نیمه خصوصی
  • شنبه:14:15~16:00
ثبت نام
وینگ چون عمومی
  • یک شنبه:08:15~09:30
    سه شنبه:12:20~15:00
ثبت نام
وینگ چون عمومی
  • دوشنبه:09:30~10:45
ثبت نام
وینگ چون عمومی
  • یک شنبه:08:15~09:30
    سه شنبه:12:20~15:00
ثبت نام
وینگ چون خصوصی
  • چهارشنبه:16:15~17:30
ثبت نام