شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08:00
زومبا بانوان
08:00
09:00
زومبا بانوان
پیلاتس بانوان
08:00
09:00
پیلاتس بانوان
زومبا بانوان
08:00
09:00
زومبا بانوان
پیلاتس بانوان
08:00
09:00
پیلاتس بانوان
زومبا بانوان
08:00
09:00
زومبا بانوان
پیلاتس بانوان
08:00
09:00
پیلاتس بانوان
09:00
کاراته بانوان
09:00
10:00
کاراته بانوان
یوگا بانوان
09:00
10:00
یوگا بانوان
کاراته بانوان
09:00
10:00
کاراته بانوان
یوگا بانوان
09:00
10:00
یوگا بانوان
کاراته بانوان
09:00
10:00
کاراته بانوان
یوگا بانوان
09:00
10:00
یوگا بانوان
10:00
کیک بوکس بانوان
10:00
11:00
کیک بوکس بانوان
Trx & Fitness بانوان
10:00
11:00
TRXوCROSSFIT بانوان
کیک بوکس بانوان
10:00
11:00
کیک بوکس بانوان
Trx & Fitness بانوان
10:00
11:00
TRXوCROSSFIT بانوان
کیک بوکس بانوان
10:00
11:00
کیک بوکس بانوان
Trx & Fitness بانوان
10:00
11:00
TRXوCROSSFIT بانوان
11:00
دفاع شخصی
11:00
12:15
دفاع شخصی بانوان
دفاع شخصی
11:00
12:15
دفاع شخصی بانوان
دفاع شخصی
11:00
12:15
دفاع شخصی بانوان
13:00
وینگ چون خصوصی
13:00
16:00
وینگ چون کونگ فو
وینگ چون خصوصی
13:00
16:00
وینگ چون کونگ فو
وینگ چون خصوصی
13:00
16:00
وینگ چون کونگ فو
13:45
فیتنس کیک بوکس
13:45
15:00
فیتنس کیک بوکس
فیتنس کیک بوکس
13:45
15:00
فیتنس کیک بوکس
فیتنس کیک بوکس
13:45
15:00
فیتنس کیک بوکس
14:00
اسکریما
14:00
15:00
اسکریما خصوصی
اسکریما
14:00
15:00
اسکریما خصوصی
اسکریما
14:00
15:00
اسکریما خصوصی
14:15
17:15
تایچی چوان
17:15
18:30
تایچی چوان
تایچی چوان
17:15
18:30
تایچی چوان
تایچی چوان
17:15
18:30
تایچی چوان
18:30
وینگ چون عمومی
18:30
19:45
وینگ چون کونگ فو
وینگ چون عمومی
18:30
19:45
وینگ چون کونگ فو
وینگ چون عمومی
18:30
19:45
وینگ چون کونگ فو
18:45
TRX & Fitness
18:45
19:45
TRXوCrossfit آقایان
TRX & Fitness
18:45
19:45
TRXوCrossfit آقایان
TRX & Fitness
18:45
19:45
TRXوCrossfit آقایان
19:30
وینگ چون عمومی
19:30
21:00
وینگ چون کونگ فو
وینگ چون عمومی
19:30
21:00
وینگ چون کونگ فو
وینگ چون عمومی
19:30
21:00
وینگ چون کونگ فو
19:45
21:00
22:15