شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08:15
وینگ چون عمومی
08:15
09:30
وینگ چون
09:30
وینگ چون عمومی
09:30
10:45
وینگ چون
12:20
وینگ چون عمومی
12:20
15:00
وینگ چون
14:15
وینگ چون نیمه خصوصی
14:15
16:00
وینگ چون
16:15
وینگ چون خصوصی
16:15
17:30
وینگ چون
17:20
18:30