آکادمی مبارز

کلاس های ما

14:30 الی 16:00

فیتنس - کیک بوکس

استاد میثم عبدالهی
16:00 الی 17:15

موی تای

استاد بهروز عظیمی
17 :15 الی 18:30

تکواندو

استاد منصور خاندان
18:40 الی 20:00

وینگ چون - عمومی

استاد میثم عبدالهی
20:00 الی 21:15

جیت کاندو - MMA

استاد اردشیر محمدی نژاد
21:15 الی 22:30

کودودای جودوکو

استاد کامرد اردلان
22:30 الی 23:45

کیک بوکس

استاد مهدی حسینی
14:00 الی 15:20

ساندا - MMA

استاد میثم عبدالهی
15:45 الی 17:00

وینگ چون - نیمه خصوصی

استاد میثم عبدالهی
17:00 الی 18:15

تایچی

استاد ارسلان حاجی نیلی
18:15 الی 19:15

TRX - کراس فیت

استاد میثم عبدالهی
19:15 الی 20:30

وینگ چون - عمومی

استاد میثم عبدالهی
20:30 الی 21:45

بوکس

استاد امیرحسین نصیری
21:45 الی 23:00

جوجیتسو

استاد ساسون شاقولیان
14:30 الی 16:00

فیتنس - کیک بوکس

استاد میثم عبدالهی
16:00 الی 17:15

موی تای

استاد بهروز عظیمی
17 :15 الی 18:30

تکواندو

استاد منصور خاندان
18:40 الی 20:00

وینگ چون - عمومی

استاد میثم عبدالهی
20:00 الی 21:15

جیت کاندو - MMA

استاد اردشیر محمدی نژاد
21:15 الی 22:30

کودودای جودوکو

استاد کامرد اردلان
22:30 الی 23:45

کیک بوکس

استاد مهدی حسینی
14:00 الی 15:20

ساندا - MMA

استاد میثم عبدالهی
15:45 الی 17:00

وینگ چون - نیمه خصوصی

استاد میثم عبدالهی
17:00 الی 18:15

تایچی

استاد ارسلان حاجی نیلی
18:15 الی 19:15

TRX - کراس فیت

استاد میثم عبدالهی
19:15 الی 20:30

وینگ چون - عمومی

استاد میثم عبدالهی
20:30 الی 21:45

بوکس

استاد امیرحسین نصیری
21:45 الی 23:00

جوجیتسو

استاد ساسون شاقولیان
14:30 الی 16:00

فیتنس - کیک بوکس

استاد میثم عبدالهی
16:00 الی 17:15

موی تای

استاد بهروز عظیمی
17 :15 الی 18:30

تکواندو

استاد منصور خاندان
18:40 الی 20:00

وینگ چون - عمومی

استاد میثم عبدالهی
20:00 الی 21:15

جیت کاندو - MMA

استاد اردشیر محمدی نژاد
21:15 الی 22:30

کودودای جودوکو

استاد کامرد اردلان
22:30 الی 23:45

کیک بوکس

استاد مهدی حسینی

برنامه های ما

وینگ چون کونگ فو

زیر نظر سیفو میثم عبدالهی

ساندا - MMA

جیت کاندو

تکواندو

موی تای

تای چی

بوکس

کیک بوکس

کیک جیتسو

کودو دای دوجوکو

مربیان ما

میثم عبدالهی

سیفو

مربی ارشد - مدیریت مجموعه